Isten hozott a fedélzeten!


Nagyon örülök, hogy idetaláltál. Szeretettel ajánlom ezt az oldalt:
olvass, írd meg a véleményedet, mazsolázz kedvedre az itt olvasható tartalmakból.

Ha személyes kérdésed van, akkor küldj egy e-mail-t:
címemet az oldalsávban megtalálod.

Hasznos időtöltést és Isten áldását Neked:

Eszti :)

________________________________________________________2011. január 3., hétfő

Sárkányok... léteznek?A Biblia beszél róluk. Hatalmas, egyfejű, tűzokádók vízi élőlények: testi erejük és szépségük egyedülállóvá teszi őket az állatvilágban. Egyik állat sem hasonló hozzájuk. Ő az állatok királya, nem az oroszlán. És úgy teremtette őt Isten, hogy nincs benne semmi félelem.

Nagyon fontosnak látom, hogy az Ige beszél erről a lényről és nem is egy helyen csupán. Sajnos sokan úgy tekintenek rá, mint egy gonosz mesebeli ellenfélre, pedig ez nem helytálló. Bizonyára van alapja annak, amiket a mesékben megírtak a sárkányokról, hiszen az Ige szerint is erős és megfélemlíthetetlen állat, de csak mert a mesékben is írnak róla, még nem feltétlenül kellene mesefiguraként tekinteni rá. Az, hogy a mesékben is szerepel, még nem jelenti, hogy ne létezhetne a valóságban. Létezik is. De én sem gondoltam mindig így.

Nagyon örülök annak, hogy a sárkányokkal kapcsolatos igék előbb a szemem elé kerültek, minthogy a legidősebb gyerekeink abba a korba léptek volna, amikor először felmerül a 'mese-valóság kérdés'. Én így neveztem el azt a korszakot, amikor elkezdik kérdezgetni, hogy boszorkányok léteznek vagy csak a mesében vannak? tündérek léteznek? és törpék? és sárkányok? és szörnyek? és angyalok?


Amennyire én látom, a hívő szülők ezen a ponton kezdik nagyon megkavarni a gyerekeik hitét, azzal, hogy a Bibliájuk helyett a saját gyerekkori emlékeikhez fordulnak. Aszerint válaszolnak, hogy ők mit hittek kiskorukban ezekről a lényekről, ami nagyon ritkán egyezik meg az Igében leírtakkal. Pedig ez a korszak a gyerekeink életében nagyon jó korszak arra, hogy bevezessük őket a természetfeletti valóság számukra ismeretlen világába igeileg megalapozott módon. Ez nagyon jó korszak arra, hogy nyíltan, érthetően, de nem ijesztő módon beszéljünk nekik Isten céljairól, sátán megtévesztéseiről, és arról, hogy miért fontos a Bibliára alapozni az életünket.

És itt a kérdés, hogy vajon mi, hívő szülők valóban fontosnak tartjuk-e, hogy a Bibliára alapozzuk saját életünket meg a gyerekeinkét is...

Régen nagyon sajnáltam, hogy a sárkányok nem valóságosak, de letettem arról, hogy csodálom őket, mivel úgy tudtam, hogy nem tartoznak Isten teremtményei közé, hanem kitaláltak. Ezért is először gyanakvó voltam, amikor évekkel ezelőtt igeolvasás közben rábukkantam 'a sárkányleírásra', de azután nagyon megörültem!

Először senkivel sem beszéltem erről a felismerésemről, még nekem is kicsit ijesztő volt ez. Eretnek dolognak tartottam feltételezni, hogy sárkányokról ír a Biblia.

Azért gondoltam, hogy eretnekség sárkányokat emlegetni a Bibliában, mert ezt a részt már magyarázták nekem másképpen is, nevezetesen úgy, hogy ott a krokodilról van szó. De ez alkalommal, amikor egyedül olvastam a 'sárkányleírást' csendességemben egyszer, kétszer, háromszor... akkor nem tudtam többé azt mondani, hogy ez nem szó szerint van. A szövegkörnyezet megkívánta, hogy úgy értelmezzem, ahogyan van.


Ez a gondolat felszabadított arra, hogy ne kommentárok és mások véleményének a fogja legyek, ha igemagyarázatról van szó, hanem elsősorban a szövegkörnyezetre és magára az Igére (más idevonatkozó részekre) hagyatkozzak. Ez volt az egyik első megtapasztalásom, amiben az Igét anélkül értettem meg, hogy valaki más gondolatait figyelembe vettem volna. Azt hiszem, ekkor nyert meg magának az Ige véglegesen, itt kezdődött ez a folyamat el, sokévi hívőség után... (sajnos sokévi hívőség után, de legalább megtörtént, dicsőség érte Istennek!)

Többet profitáltam ebből a megértésből, mint a sárkányokkal kapcsolatos igazság kiderítése, de azért annak is nagyon örülök, hogy nem kellett a gyerekeimnek azt mondanom, hogy sárkányok csak a mesében vannak.

Ugyanakkor felfigyeltem arra, hogy vannak hívők, akik szeretnék, ha nem emlegetnénk sárkányokat a Bibliával kapcsolatban. Régebben azt olvastam egy nagynevű kommentárban, hogy a Jób könyvében írt bizonyos részek szimbolikusak. Éppen azok, amik a sárkányt írják le. Ez nyilvánvalóan téves megközelítés, bármilyen nagynevű is volt a kommentár. Hiszen azon a helyen a Bibliában egy igen részletes leírást olvasunk, melyben a részletek hangsúlyozása éppen Istennek a teremtett állatvilágban megnyilvánuló dicsőségét hivatott kihangsúlyozni. Ebben az esetben nem jó megközelítés a szimbolizmus, főleg úgy, hogy az említett igerészben maga Isten nyilatkozik a sárkányról. Ő maga hívja fel Jób figyelmét erre az élőlényre, és Ő maga részletezi szépségét és erejét Jób előtt.

Jób könyvének ezen a részén Isten hosszabb hallgatás után szólal meg. Két egymás utáni beszédet intéz Jóbhoz, amiből a másodikban található a 'sárkányleírás'. Isten célja azt volt, hogy nagyszerű teremtményének bemutatásával rányissa Jób szemét arra, hogy Ő végtelenül hatalmasabb és bölcsebb, mint bárki a földön: Ő a teremtő, és Jób ismerete semmi amellett, amit Isten tud. Ennek megértetésére használja Isten a sárkány leírását, hiszen, ha a teremtmény (amelyet Jób valószínűleg ismert) ennyire hihetetlenül megnyerő, akkor mennyivel inkább hatalmas és bölcs az azt megformáló Teremtő? Jóbra akkora hatással volt ennek a lénynek az említése (meg a dínóé, de ezt majd egy másik posztban), hogy közvetlenül ez után a leírás után töredelmesen megalázta magát az Úr előtt és Neki adott dicsőséget. A sárkány leírása volt a tetőpontja Isten Jóbhoz intézett beszédének. Talán nem is véletlenül.


Az, hogy mit gondolunk a sárkányról, egyáltalán nem mindegy. Kicsit olyan ez, mint a hatnapos teremtés kérdése. A Biblia hitelessége forog kockán, amikor megkérdőjelezzük azt, ami pedig egyértelműen meg van írva. Nem mintha a Biblia hitelessége akár csak egy kicsit is megrendülhetne, csak mert mi megkérdőjelezzük azt. A mi véleményünk a Biblia hitelességére semmilyen hatással nincsen.

A saját életünkre viszont annál inkább. Mert ha a saját kényelmünk szerint válogatunk az Ige igazságaiból, az nem válik hasznunkra szellemileg. Ha, ami tetszik (ígéretek, áldás), azt akár a szövegkörnyezetből kiragadva is alkalmazzuk, s ugyanígy, ha ami nem tetszik belőle, azt nem fogadjuk el, akkor képtelenek leszünk Isten szavait meghallani a Bibliából. Hiszen bármikor, amikor olyat mond, ami nem tetszik, kedvünk szerint átértelmezzük, elszimbolizáljuk, vagy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk majd.

A saját szellemi boldogulásunk kerül komoly veszélybe, ha Isten Igéjének a tekintélye nem válik mindenek felett valóvá az életünkben, és ezt komolyan így gondolom.

A sátán egyik sikeres romboló munkájának érzem, hogy a tűzokádó sárkányt, Isten legfigyelemreméltóbb teremtényét a gyerekmesék, fantasy-k, Mágus-könyvek, Harry Potter-féle varázslós sorozatok világába száműztük. Sajnos a sárkányt olyan misztikus lénnyé tettük (vagy elfogadtuk, olyan lénynek), ami a gonoszt szimbolizálja, ahelyett, hogy Isten dicsőségét adná hírül mindenkinek, aki rátekint. Ha gyerekeink 'találkozni' akarnak sárkányokkal, akkor rendszerint a fenti irodalomhoz kell nyúlniuk, az pedig nem fog a hasznukra válni, ha megteszik. Pedig áldásukra lenne az a tudás, hogy a sárkány nem meselény, hanem Isten legcsodálatosabb teremtménye és mint ilyen, az Ő dicsőségéről és bölcsességéről beszél!

Az, hogy léteztek-e tűzokádó sárkányok, az örökkévalóság szempontjából is fontos. Ha ugyanis a sárkányt továbbra is meseszereplőnek véljük, akkor nem leszünk képesek Istennek adni a dicsőséget ezért a valóban létező remek állatért! Ez mindenképpen el kell, hogy gondolkoztasson bennünket. Vajon mennyiben változna meg az istenképünk, ha elfogadnánk, hogy Ő egy ilyen fenséges tűzokádót is teremtett?

Az igét kiírtam Jób könyvéből, nagyon szép leírás. Isten mondja ezeket Jóbnak egy sor költői kérdést követően, amit a sárkány erejére vonatkoztatva tett fel:

Nincs oly merész, aki őt felverje.
Ki az hát, aki velem szállna szembe?
Ki adott nékem elébb,
hogy azt visszafizessem?
Ami az ég alatt van, mind enyém!
Nem hallgathatom el testének részeit,
erejének mivoltát, alkotásának szépségét.

Ki takarhatja fel ruhája felszínét;
két sor foga közé kicsoda hatol be?
Ki nyitotta fel orcájának ajtait?
Fogainak sorai körül rémület!

Büszkesége a csatornás pajzsok,
összetartva szorító pecséttel.
Egyik szorosan a másikhoz lapul,
hogy közéjük levegő se megy.
Egyik a másikhoz tapad,
egymást tartják,
egymástól elszakadhatatlanok.

Tüsszentése fényt sugároz ki,
és szemei mint a hajnal szempillái.
A szájából szövétnekek jőnek ki,
tüzes szikrák omlanak ki.
Orrlyukaiból gőz lövel elő,
mint a forró fazékból és üstből.
Lehellete meggyújtja a holt szenet,
és a szájából láng lövel elő.

Nyakszirtjén az erő tanyáz,
előtte félelem ugrándozik.
Testének részei egymáshoz tapadtak;
kemény önmagában és nem izeg-mozog.
Szíve kemény, mint a kő,
oly kemény, mint az alsó malomkő.

Hogyha felkél, hősök is remegnek;
ijedtökben veszteg állnak.
Ha éri is a fegyver,
nem áll meg benne,
dárda, kopja vagy kelevéz.
Annyiba veszi a vasat,
mint a pozdorját,
az aczélt, mint a korhadt fát.
A nyíl vesszője el nem űzi őt,
a parittyakövek pozdorjává változnak rajta.
Pozdorjának tartja a buzogányütést is,
és kineveti a bárd suhogását.

Alatta éles cserepek vannak,
mint szeges borona hentereg az iszap felett.
Felkavarja a mély vizet,
mint a fazekat, a tengert olyanná teszi,
mint a festékedény.
Maga után világos örvényt hagy,
azt hinné, a tenger megőszült.

Nincs e földön hozzá hasonló,
amely úgy teremtetett, hogy ne rettegjen.
Lenéz minden nagy állatot,
ő a király minden ragadozó felett.
(Jób könyve 41:10-34)

A kérdés tehát ez: te mit gondolsz a sárkányról?

24 megjegyzés:

 1. Köszönöm Eszter ezt a leírást. Én azt nemértettem, ha krokodilnak van leírva, miért :" A szájából szövétnekek jőnek ki,
  tüzes szikrák omlanak ki.
  Orrlyukaiból gőz lövel elő,
  mint a forró fazékból és üstből.
  Lehellete meggyújtja a holt szenet,
  és a szájából láng lövel elő.", mert a mai krokodilok nem ilyenek. De nem is foglalkoztam vele tovább. Így már azért érthető számomra is.

  VálaszTörlés
 2. Nagyon érdekes, amit írsz... elő is kaptam a Bibliát, hogy elolvashassam (Károli fordításom van, és oda is van írva, hogy "Folytatás: a nagy czethalon (a héber szó szerint krokodiluson) rajzolja Isten a hatalmát).
  Szívesen olvasom a blogodat, mert segít eligazodni azon, hogy a gyerekeimnek mit mondjak, hogy válaszoljak a kérdéseikre.
  Hiszem, hogy Jézus feltámadt, hívő vagyok, de még sokat kell tanulmányoznom a Bibliát, mert nagyon "újszülött" vagyok még :)
  Köszönöm a segítségedet, soraidat, mindig szívesen olvasom.
  Áldjon meg az Úr!

  VálaszTörlés
 3. Emese, köszönöm, amit írtál.

  VálaszTörlés
 4. örülök, hogy ilyen hasznos témához nyútál! egyébként csodálkozom, amit a legidősebb gyerekeidről írtál, mert a négyéveseim folyton azt kérdezgetik, hogy mi létezik a valóságban, mi csak a mesében.
  Ma pl. megkérdezték, hogy Oroszlán létezik? :D

  ezt ismered?
  http://www.slideshare.net/curcubetg/dinoszauruszok-s-emberek

  pepita

  VálaszTörlés
 5. Enca, szerintem az ember bármennyit jár is az Úrral, jó, ha úgy érzi, hogy még sokat kell tanulmányoznia a Bibliát.:) Valahogy én is azt érzem, hogy sosem lesz elég belőle: amíg élek, lesz Hozzám szava belőle Istennek, és ezért hálás vagyok Neki.

  Persze nem történnek napi szinten ilyen nagy ráébredések, mint a sárkány esetében, de az életemnek vannak területei, ahol lehetek szentebb, szeretetteljesebb, engedelmesebb az Úrnak... Meg is van írva: "Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását". Isten gondoskodott róla, hogy olyan legyen az a törvénykönyv, amit jó olvasni.:)

  Köszönöm, hogy írtál. Kívánom, Enca, hogy ebben az évben különösen növekedj az Úrban és igeismeretben.

  VálaszTörlés
 6. Pepita, nem mostanában volt a két legidősebbem mese-valóság kérdezős korszaka, hanem évekkel ezelőtt. És még azelőtt jött ez a sárkányos felismerés, hogy ebbe a korszakba léptek volna, ezért írtam, hogy hálás vagyok, hogy előbb történt a felismerésem.:)

  A slideshow-t, amit küldtél, nem ismertem, ma este megnézem, köszönöm.

  VálaszTörlés
 7. Én a Jelenések 12.-t tartom mérvadónak, amely szerint "nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak" Jel. 12.9.
  A héber livjatan jelentése: 'feltekeredett, összecsavarodott'. Általában tengeri kígyóként aposztrofálják.
  A zsoltárok 74. 13,14-ben:
  "Te hasítottad ketté a tengert erőddel; te törted össze a cethalak fejeit a vizekben.
  Te rontottad meg a leviathánnak fejét, s adtad azt eledelül a pusztai népnek."
  Ézsaiás 51.9:
  "Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az erőt, oh Úrnak karja! kelj föl, mint a régi időben, a messze hajdanban! Avagy nem te vagy-é, aki Ráhábot kivágta, és a sárkányt átdöfte?"
  Ezen igék alapján számomra a sárkány nagyon is létező gonosz szellemi lény. Ami nem zárja ki, a csodálatosságát. Hiszen Sátán maga a legszebb lény volt a mennyben...

  VálaszTörlés
 8. Ez egy jó cikk a témában. Ha gondolod kirakod, de ha nem az sem gond... :)
  http://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200712/a_leviatan_nyomaban

  VálaszTörlés
 9. Jehudit, szerintem a leviáthán, a tűzokádó sárkány egy ugyanolyan teremtménye Istennek, mint pl. a kígyó.

  A kígyó is egy állat, Isten teremtette. Nem velejéig romlott lény. Nem maga a gonosz megtestesítője mindegyik példány. De az ördög felhasználta a kígyót az Éden kertjében, hogy megkísértse az embert. És valószínűleg a leviáthánnal is így van. Maga a teremtett állat nem gonoszabb, mint bármelyik másik teremtett állat. De szimbolizálhatja a sátánt, akit Isten valóban el fog pusztítani az idők végén.

  Szerintem nem szabad összekeverni a két dolgot. A leviáthán Jób leírásában nem egy gonosz szellemi lény, hanem egy földi állat, amely a többi földi állathoz hasonlóan Isten nagyságát dicséri. Sőt, a többi állatnál talán még jobban, hiszen Jób könyvében Isten maga hívja fel Jób figyelmét erre a csodálatos teremtett lényre. Isten nem tartja gonosznak ezt az állatot, még akkor sem, ha kétségkívül nem megszelídíthető, s így sosem fog az ember barátjává szegődni. De a leviáthán mégis Isten nagyságáról beszél, mert Ő teremtette, és ami a legfontosabb, Neki kedve telik benne.

  A próféciák egy másik dolog. A Jelenések könyvében vannak lovak, skorpiók-féle állatok, meg egyéb dolgok, amik nyilvánvalóan nem közvetlenül a földi állatokkal hozhatóak kapcsolatba. Vagyis nem egyszerű földi állatokról van szó, hanem olyan lényekről, amelyek Isten szellemi ítéleteit képviselik. Nem kétlem, hogy lesz olyan, amelyik testben fogja Isten ítéleteit beteljesíteni, de ez mégsem jelenti, hogy minden lovat, vagy minden más, próféciákban előforduló állatot gonosznak kellene bélyegeznünk. Szerintem a sárkány nem gonosz szellemi lény, és nem így kellene rá tekintenünk.

  DE: a sárkány az ördög szimbóluma is, és ezért a próféciákat jól kell érteni.

  A földi teremtményekért viszont Istent kell dicsérnünk, így a tűzokádó sárkányért is, hiszen Isten azért teremtette, hogy az Ő nagyságáról és bölcsességéről beszéljen. Ezt meg is teszi, és szerintem a sárkányért is szabad Istent dicsérni, Ő ezért létezik.:)

  Átfutottam a cikket, este elolvasom alaposan. Jónak tartom, köszönöm, hogy belinkelted.

  VálaszTörlés
 10. Pepita, este megnéztem a slideshow-t, amit belinkeltél. Nagyon érdekes volt, a gyerekek teljesen belelkesedtek rajta. És én is.

  Az elején azzal nem értettem egyet, hogy a dínó azonos lenne a sárkánnyal (leviáthánnal). A dinó félelmetes gyíkot jelent, tehát hüllő, míg a sárkány az Ige szerint szoptatja kicsinyeit, tehát nem lehet hüllő. De ezt leszámítva jó anyag, az embert további kutatásra ösztönzi.

  Még egyszer nagyon köszönöm a linket, pepita.

  VálaszTörlés
 11. Nagyon sokat tanultam ebből a bejegyzésből. Egészen mást gondolok a sárkányról, mint néhány napja! És örülök, hogy kikereshettem a Bibliában... Köszönöm az útmutatást Eszter! Érdekes és elgondolkodtató, hogy a meseelemek rendszerezésekor máshova kerül a sárkány. Azonnal a hittanárokhoz fordultam, mert nekem van még mit tanulnom ezen a téren.
  Boldog új esztendőt Neked és családodnak!
  Erika

  VálaszTörlés
 12. Köszönöm, amit írtál, Erika. Jó volt olvasni. Nektek is áldott új évet!

  VálaszTörlés
 13. Szia Eszti!

  Kicsit megkésve olvastam ezt a bejegyzésedet, de még nem későn. Nálunk is nagy téma a mesefigura-kérdés. Az igazat megvallva nem gondolkodtam eddig el rajta, hogy a sárkány vajon tényleg létező lény-e. Leginkább a sátánnal tettem egyenlővé a fentebb idézett Jelenések könyvében leírtak alapján. Most kezdem másképp is vizsgálni a kérdést. A dínó kérdés is jó, várom a folytatást! Említetted az angyalokat is. Nálunk nemrég a szellemek mivolta foglalkoztatta 5 éves fijacskámat, illetve a félelmét próbáltuk eloszlatni, de nem tudom igazán a helyes választ. Bátorítalak, hogy egyszer írj róla, mármint a szellemekről,a Biblia szemszögéből
  Köszönöm a sárkányos írást!

  VálaszTörlés
 14. Andrea, nagyon szívesen.:) A többin elgondolkozom, köszi az ötleteket, meglátjuk, fog-e valamelyikből poszt formálódni.

  Csak egy gyors kérdést még: te And barátosném vagy vagy nem?:)

  VálaszTörlés
 15. nagyon örülök hogy végre valaki ilyen konzekvensen értelmezi a Bibliát.

  az lenne a kérdésem, hogy mi az álláspontod a Föld mozdulatlanságát és a földközpontú naprendszert illetően?
  http://geocentrism.com/Catholic_Geocentrism_1

  VálaszTörlés
 16. Én még erről nem hallottam, de az előbb beleolvastam az általad belinkelt oldalon található infókba. Nagyon érdekes dolgok ezek!

  Ezt gondolom:

  1. akár lehet igaz is. de sok igét kellene megnézni erről, mert az ominózus ige, ami Józsué könyvében van, nagyon kevés ahhoz, hogy egy komplett teóriát építsünk rá.

  2. Az egyházi méltóságok és vezetői csoportok hivatalos nyilatkozatai számomra nem nyomnak a latba annyit, hogy azok felülírjáka tényt, hogy csak egyetlen igerész van konkrétan megnevezve, amiből levezethetik az elméletüket. Ehhez hasonló vallási tanácsok már az evolúció elmélet lehetségesen igaz voltát is kimondták. Én úgy vagyok ezzel, hogy az ember tévedhető, de a Biblia nem. Ez igaz az egyházi vezetőkre is. Így ők számomra nem hivatkozási alap. Ha nincsen elegendő ige, akkor számomra ez az elmélet nem bizonyított.

  A téma felkeltette az érdeklődésemet, utána fogok olvasni más oldalakon is. Köszönöm szépen a felvetést és a hozzászólást.

  VálaszTörlés
 17. Nagyon örülök, hogy te vagy.:)

  VálaszTörlés
 18. Nem rossz szándékból kérdezem, de a Jelenések könyvén kívül valahol még van szó sárkányról? Mert az nekem kicsit furcsa volt, hogy azt írtad, hogy több helyen is található róla valamilyen gondolat.

  VálaszTörlés
 19. Ben, köszi, hogy írtál, ez egy jó kérdés. Igen, valóban több helyen van szó a sárkányokról a Bibliában. A bejegyzésben említett jóbi igerészen (Jób 41:10-34)kívül összegyűjtöttem igéket. Bizonyára ennél több is van, de most ennyit találtam.

  5Mózes 32:33-ban "sárkányok mérge" (mintha az áspiskígyó szinonimája lenne itt)
  Nehémiás 2:13-ban "sárkányok forrása"
  Zsoltárok 91:13-ban "sárkány"
  Ézsaiás 14:29-ben "szárnyas sárkány"
  Ézsaiás 27:1-ben "futó kígyó, keringő kígyó, leviathán és sárkány" (szinonimaként használja egyiket a másikra)
  Ézsaiás 30:6-ban "szárnyas sárkányok"
  Ézsaiás 51:9-ben "sárkány"
  Jeremiás 51:37-ben "sárkányok lakhelye"
  Jeremiás siralmai 4:3-ban szoptatós "sárkányok"

  Én a Károli bibliafordítást használom, így könnyen lehet, hogy az új fordítás más állatokat fordított oda, ahol sárkány volt az eredetiben, így lehet, hogy az újban kevesebb a sárkányos ige, ezt nem tudom.

  VálaszTörlés
 20. Nagyon jo szépen le irtad

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Örülök, ha így gondolod. És köszönöm.:)

   Törlés
 21. Sziasztok.Én azt gondolom a sárkányról amit az Ige ír róla a sátán meg testesítője.Tehát rossz,gonosz.Amit Isten igéje azaz a Biblia rossznak mond azt nem kell szépíteni mert rossz és kész.akarhatják az emberek el hinni,hogy a sárkány aranyos meg jó.De ha a Biblia a sátán képének írja nem lehet jó mivel a sátán is rossz és gonosz.Gyűlöli az embert és mindent meg tesz,hogy kísértések ,függőségek által az élet kevélysége,a világi dolgok imádata,hedonizmus által meg gyilkolja és pokolba kergesse az embert.Tehát mivel a sátán ilyen ,nyilván amit az ige vele hozz össze függésbe ugyan olyan .

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves, Csaba, nem minden sárkány a sátán megtestesítője. Egyetértek veled abban, hogy amit a Biblia rossznak állít, azt nem kell szépíteni, hanem rossznak kell mondani és kész. Azonban Isten Igéje nem írja, hogy bármelyik földön élő állatfaj (akár a sárkányok, mint faj), rosszak lennének.

   A sárkány ugyanolyan állat, mint a kígyó, az oroszlán vagy a galamb. Bár az ördög a történelem során megjelent már kígyó alakjában, a kígyók önmagukban mégsem gonoszak: nem minden kígyó az ördög megtestesülése. A sárkányra ugyanígy igaz, hogy nem úgy van, hogy minden egyes példány a sátán megtestesülése. Ahogyan nem minden galamb a Szentlélek maga.

   Ezzel az analógiával amúgy bajban is lennénk, akkor, amikor az oroszlánt kezdenénk el ilyen módon kielemezni. Mert Jézust Júda oroszlánjaként is említi az Ige, ugyanakkor más helyen az ördögöt írja le ordító oroszlánként - akkor most maga az ördög vagy maga Jézus megtestesülése az az állat? És vajon mindegyik példányra igaz ez?

   Úgy gondolom, nem muszáj szeretni a sárkányokat, mint ahogyan a galambokat vagy a macskákat sem kell. De gonosznak nevezni bármelyik állatfajt nem megalapozott igeileg, hiszen Isten teremtménye mind, amelyet ő jónak jelent ki a teremtéskor. Én éppen a Biblia olvasása által jutottam arra a következtetésre, hogy Isten egyik legszebb (ugyanakkor legfélelmetesebb) teremtménye a sárkány, amelyet Ő a maga gyönyörűségére alkotott és amelyet (mint annyi mindent, amely az Ő dicsőségét kellene, hogy hirdesse) az ördög a maga céljaira akar felhasználni. De ettől még Isten szereti ezt az állatot és Jób könyvének tanúsága szerint a sárkány puszta létezése is Őt dicsőíti.

   Törlés